ΜΟΔΙΠ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΜΟΔΙΠ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όποιες της αναθέτουν τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος με απόφασή τους:
 • Τη συνεργασία της με την ΕΘ.Α.Α.Ε.
 • Την ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (Δ.Π) του Ιδρύματος, όπως αυτό εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και αναθεωρείται κάθε έξι έτη.
 • Την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος Δ.Π του Ιδρύματος, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησής του, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε..
 • Την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ΠΣΔΙΠ) για τηδιαχείριση των δεδομένων της αξιολόγησης, τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του, καθώς και την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση, σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος, των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε..
 • Την υποστήριξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Ειδικότερα, μεριμνά για την αξιολόγηση των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού και την εν γένει υποστήριξη και υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα του ερευνητικού έργου, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.).
 • Την υλοποίηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Φοιτητικής Μέριμνας (Ενιαίο ερωτηματολόγιο για όλα τα τμήματα το οποίο συμπληρώνεται από Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες.)
 • Τον συντονισμό, την επιμέλεια, την παρακολούθηση και τη μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των Ετήσιων Εσωτερικών εκθέσεων των μονάδων του Πανεπιστημίου.
 • Την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΕΘ.Α.Α.Ε. τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης και συνδράμοντας στην οργάνωση παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών.
 • Τον συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των κεντρικών και αυτοτελών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπου λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Ιδρύματος. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Π.Δ.Μ. συνολικά και μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Π.Δ.Μ. όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και ισχύουν.
 • Τη διαβίβαση στις ακαδημαϊκές μονάδες των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησής τους, οι οποίες αποστέλλονται στη ΜΟΔΙΠ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε.
 • Την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών εφαρμογής των κριτηρίων και προϋποθέσεων της κατ’ έτος αναθεώρησης επιμέρους πτυχών του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματοςστο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Ε.Θ.Α.Α.Ε., καθώς και της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 70 - 72 του Ν.4009/2011, επί των οποίων εισηγείται αναλόγως στη Σύγκλητο. Για τη διευκόλυνση του έργου της η ΜΟΔΙΠ δύναται να συγκροτεί για το σκοπό αυτό ειδικές συμβουλευτικές ομάδες, με τη συμμετοχή Μελών Δ.Ε.Π. της οικείας Σχολής και εξειδικευμένου προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Την εποπτεία της ανταπόκρισης των τμημάτων στις αξιολογήσεις.
 • Την υποβολή στη Σύγκλητο του Ιδρύματος ετήσιας έκθεσης σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την υλοποίηση των στόχων της.
 • Την ανάπτυξη ιστότοπου της ΜΟΔΙΠ στον διαδικτυακό τόπο του Π.Δ.Μ., την παρακολούθηση και τακτική ενημέρωσή του.
 • Τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων αποτελούμενων από Μέλη ΔΕΠ ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό του Ιδρύματος, για τις επιμέρους ανάγκες της οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίμησης του έργου των μονάδων και του Π.Δ.Μ..
 • Τη συλλογή, επεξεργασία και προώθηση δεδομένων και στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος στον σχεδιασμό και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων λειτουργίας και ανάπτυξής του.
 • Την οργάνωση και διεξαγωγή μελετών για την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, σχετικά με την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας, αλλά και τη βελτίωση του εν γένει παρεχόμενου έργου των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Την επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών από πρωτογενή στοιχεία για τα δεδομένα και μεγέθη που τηρούνται στο ΠΣΔΙΠ του Ιδρύματος.
 • Τη δημιουργία στατιστικών συγκριτικών δεδομένων.
 • Την καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με τοπικούς και διεθνείς φορείς στα θέματα αρμοδιότητάς της.
 • Την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων σε θέματα αρμοδιότητάς της, για την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας και την προβολή του Ιδρύματος.
 • Την οργάνωση μηνιαίας συνεδρίαση της Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ
 • Τον καθορισμό συναντήσεων της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ με όλες τις ΟΜΕΑ τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ