ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής εφαρμόζεται από όλα τα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Καθηγητές, Καθηγήτριες και Λέκτορες, τα Μέλη ΕΔΙΠ, τα Μέλη Ε.Ε.Π. και τις λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, τα Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό, τους ερευνητές, το αποσπασμένο προσωπικό, τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και επισκέπτες καθηγητές και φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων στo πλαίσιο ανταλλαγής φοιτητών (ERASMUS). Επίσης εφαρμόζεται από τους πάσης φύσεως εξωτερικούς και επιστημονικούς συνεργάτες του Ιδρύματος, στη σύμβαση των οποίων ενσωματώνεται η διαδικτυακή διεύθυνση του Κώδικα, η υποχρέωση τήρησής του και οι νόμιμες συνέπειες από την παράβασή του.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ