ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του. Τα Ιδρύματα διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ένα εσωτερικό σύστημα αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου αξιολογείται από την Αρχή.Οι κύριοι στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ή Ιδρυματικής αξιολόγησης συνοψίζονται στα εξής:
  • Ενίσχυση της αυτογνωσίας του Ιδρύματος 
  • Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των καλών πρακτικών  
  • Εντοπισμός των μειονεκτημάτων και των αδυναμιών
  • Εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων
  • Με τις διατάξεις του ν. 4653/2020 στα ΑΕΙ πραγματοποιούνται επιπλέον θεματικές αξιολογήσεις και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου μάθησης, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού.
Η εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (External Evaluation Report - University of Western Macedonia)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ