ΜΟΔΙΠ ΟΜΕΑ

Οι ακαδημαϊκές μονάδες που υποβάλλονται σε αξιολόγηση (Τμήματα ή Σχολές) ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου τους και απόφαση της οικείας Συνέλευσης ή Κοσμητείας, αντίστοιχα, Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), που συγκροτούνται από Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή Σχολής, οι οποίοι, κατά προτίμηση, διαθέτουν εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησης τους. Με την ίδια απόφασή της, η Συνέλευση Τμήματος ή η Κοσμητεία, ορίζει Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α. ένα από τα Μέλη της.

Η θητεία των Μελών είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, του συντονισμού και υλοποίησης των διαδικασιών που ορίζονται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στους Κανονισμούς του Τμήματος ή Σχολής και του Ιδρύματος.
Οι ΟΜ.Ε.Α. κάθε Τμήματος επεξεργάζονται κάθε εξάμηνο τις αξιολογήσεις των φοιτητών και συντάσσουν έκθεση με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Στην έκθεση περιλαμβάνονται προτάσεις για την επίλυση των αρνητικών ζητημάτων που προκύπτουν και για τη στήριξη των θετικών αποτελεσμάτων, που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Τμήματος. Η έκθεση υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από το τέλος της περιόδου αξιολόγησης στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει τις τελικές ενέργειες του Τμήματος. Η έκθεση και οι τελικές ενέργειες της Συνέλευσης του Τμήματος υποβάλλονται στη Σύγκλητο και στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος.

Η εσωτερική αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση των συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται στην τελευταία ετήσια εσωτερική έκθεση κάθε ακαδημαϊκής μονάδας. Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη κάθε ακαδημαϊκής μονάδας που υπόκειται σε αξιολόγηση, σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει.

Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας συνθέτει όλα τα παραπάνω στοιχεία, σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της μονάδας. Περιέχει ειδικότερα μια κριτική αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του υπό αξιολόγηση έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, τα θετικά και αρνητικά σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η μονάδα, να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες, να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου που παρέχεται από την ακαδημαϊκή μονάδα.

Η OMEA με την Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:
α) Συλλέγει και αξιολογεί πηγές πληροφορίας όπως ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:
  • Τις δυνατότητες των φοιτητών και τα εφόδια τους από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Προγράμματα σπουδών από άλλα γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους (σχετικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς π.χ. επιμελητήρια κλπ).
  • Διαβούλευση με φοιτητές, πρόσφατους και παλαιότερους αποφοίτους.
  • Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων που προέρχονται από σχετική έρευνα η/και επικοινωνία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Τις διεθνείς τάσεις στην επιστημονική βιβλιογραφία και τον εντοπισμό των αναδυόμενων επιστημονικών περιοχών αιχμής.
  • Αποτελέσματα διερεύνησης από ομάδες εργασίας εντός του Τμήματος ή από προσκεκλημένους ειδικούς στο αντικείμενο του ΠΠΣ.
  • Αποτελέσματα παρακολούθησης του ισχύοντος ΠΠΣ.
  • Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων .
β) Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση με την οποία αιτιολογεί τις μεταβολές με βάση τις πηγές των πληροφοριών που έλαβαν υπόψιν, η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των οποίων θα πρέπει να εμφανίζεται στο πρακτικό του Τμήματος με σαφή αιτιολόγηση, όπως για παράδειγμα είναι η εξέλιξη της επιστήμης, η προσαρμογή στη διεθνή τάση την οποία ακολουθούν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας κλπ.


Μέλη ΟΜ.Ε.Α.

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΦΟΥ
ΟΜΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΦΟΥ
  ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
  ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
     
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΜΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΚΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΡΩΝΗ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
OMEA ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ
     
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ
OMEA ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ
  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΖΩΗ ΓΟΔΟΣΗ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ
     
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΙΔΗΣ
OMEA ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
  ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΓΚΙΑΟΥΡΗ
     
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
  ΑΜΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ
  ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΧΛΑ
     
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ
ΟΜΕΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
     
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΟΜΕΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
  ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΜΗΝΑΣ ΔΑΣΥΓΕΝΗΣ
  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΙΜΠΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΩ ΚΟΛΛΑΤΟΥ
  ΘΕΟΔΩΡΑ Π.ΤΡΙΓΩΝΗ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΣΤΑΝΚΟΥ
     
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΙΔΩ ΔΡΙΤΣΑΚΗ
ΟΜΕΑ ΧΑΙΔΩ ΔΡΙΤΣΑΚΗ
  ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΙΤΟΣΚΑ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΡΑΣ
     
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΑΣ
ΟΜΕΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ
     
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΟΜΕΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΧΠΑΖΗΣ
     
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ
ΟΜΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ
  ΑΡΓΥΡΩ ΑΣΒΕΣΤΑ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΤΑΛΗΣ
     
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΟΜΕΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΒΑΙΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
     
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΝΕΣ
ΟΜΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΝΕΣ
  ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ
     
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ
ΟΜΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΜΕΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ
  ΘΩΜΑΣ ΣΙΣΚΟΥ
  ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΛΑΧΒΕΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
     
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ
ΟΜΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΤΣΑΣ
  ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΟΜΕΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
  ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΟΜΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
     
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΟΜΕΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΤΣΑΣ
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
     
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
ΟΜΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
  ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ
     
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ