ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΔΠ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το Όραμα που διέπει το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξή του σε σημαντικό ίδρυμα αναφοράς για την ελληνική και ευρωπαϊκή επιστήμη και κουλτούρα. Στηριζόμενο στην αριστεία, την ακαδημαϊκή του πληρότητα και την παραγόμενη σε αυτό γνώση, οραματίζεται να κατακτήσει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα να καταστεί ένας θεσμός ουσιαστικής στήριξης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του οράματός του το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
 • επιδιώκει την αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της προσέλκυσης, στήριξης και αξιοποίησης νέων ερευνητών, ακαδημαϊκών δασκάλων αλλά και διοικητικού προσωπικού που διακρίνονται για το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και την επαγγελματική τους συνέπεια και αναπτύσσουν σημαντική επιστημονική δραστηριότητα.
 • διεκδικεί, μέσω σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών προώθησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και εξωστρεφούς επιστημονικής δράσης, να εδραιωθεί ως ακαδημαϊκό ίδρυμα με προοπτικές, αποσκοπώντας παράλληλα στο κοινωνικό όφελος και βασιζόμενο σε δημοκρατικά ιδεώδη όπως η αξιοκρατία και η ανεξαρτησία των ιδεών και της επιστήμης
 • υπόσχεται να προσφέρει, μέσω της γνώσης, της επιστημονικής σκέψης και της δημιουργίας, στο μέτρο που του αναλογεί, στην ευημερία, την κοινωνική πρόοδο και στον πολιτισμό του εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινωνία, κάτι που επιδιώκεται να υλοποιηθεί μέσω των δυναμικών, έγκυρων και σύγχρονων λειτουργιών του.Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη και εδραίωση γνώσης και προόδου τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την κοινωνία, κάτι που επιδιώκεται να υλοποιηθεί μέσω των δυναμικών, έγκυρων και σύγχρονων λειτουργιών του. Ειδικότερα, η αποστολή του Π.Δ.Μ αναφέρεται στους ακόλουθους τρεις θεματικούς άξονες:

Παιδεία - Έρευνα - Πολιτισμός, που περιλαμβάνει:
 • την ανάπτυξη και υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών σε επιστήμες που θεραπεύουν αντικείμενα ωφέλιμα για την αειφόρο ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, της Ελλάδας και του ευρύτερου βαλκανικού και ευρωπαϊκού χώρου. Στο επίκεντρο αυτών των προγραμμάτων είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις, κριτική σκέψη και ήθος, με στόχο την προσωπική τους ολοκλήρωση, μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και μια κοινωνική καταξίωση.
 • την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, ώστε μέσω των αποτελεσμάτων τους και της εξωστρέφειας να εδραιωθεί η παρουσία του Ιδρύματος στο διεθνές στερέωμα.
 • την ανάδειξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κουλτούρας και του σεβασμού της επιστημονικής ανεξαρτησίας και δεοντολογίας
Οικονομία – Ανάπτυξη, που περιλαμβάνει:
 • την ουσιαστική συμβολή στην επίλυση τοπικών και εθνικών αναπτυξιακών προβλημάτων, καθώς και στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό.
 • την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, ιδεών και σχημάτων, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση και τα εισοδήματα, καθώς και νέες ευκαιρίες στην έρευνα και την οικονομία.
 • τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση της σημασίας του ως βασικού παραγωγικού συντελεστή.
 • την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος καθώς και των πνευματικών, άυλων και καινοτόμων εκροών της ερευνητικής του δραστηριότητας.
Δίκαιη, υπεύθυνη και ανοικτή κοινωνία που περιλαμβάνει
 • τη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη μέσω της γνώσης, της συμμετοχής και της συνεργασίας για την καλλιέργεια υπεύθυνης επιστημονικής οπτικής στα σύγχρονα προβλήματα και την αποφυγή των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • την προώθηση της επιστημονικής σκέψης, του ελεύθερου διαλόγου και της διακίνησης ιδεών προς όφελος των δημοκρατικών αξιών, της ανεκτικότητας και της ανανέωσης της κοινωνίας.
 • τη στήριξη και προώθηση του πολιτιστικού έργου, του δημιουργικού στοχασμού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2025
Η στρατηγική και οι στόχοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με την Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες του. Για την επόμενη πενταετία (2020-2025) η στρατηγική του Ιδρύματος διακρίνεται από την έμφαση στην ποιότητα και στην ανάπτυξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας, στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη στενότερη σύνδεσή του με την κοινωνία μέσω της γνώσης, της οικονομίας και του πολιτισμού. 

Στρατηγικοί Άξονες και Στρατηγικοί Στόχοι
Οι στρατηγικοί άξονες που ορίζουν τον μελλοντικό προσανατολισμό του Π.Δ.Μ. είναι τρεις (3) και αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα, στον αναπτυξιακό χαρακτήρα και στην εκπολιτιστική αποστολή του Ιδρύματος. Στους στρατηγικούς αυτούς άξονες εντάσσονται δέκα (10) στρατηγικοί στόχοι.

Το πληρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στους παρακάτω συνδέσμους (Ελληνικά και Αγγλικά).

Στρατηγικός Σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Strategic and Business Development Plan
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ