ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεσμεύεται για τη δημιουργία, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Καταπολέμησης της Δωροδοκίας που εφαρμόζει σύμφωνα με το ISO 37001:2016.  
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα οποία συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.  
Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με αυτήν την πολιτική.  
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα συμμετέχει σε δωροδοκία, διαφθορά, πληρωμές διευκόλυνσης ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.  
Το Πανεπιστήμιο επιτρέπει μόνο τη λήψη και παραχώρηση επίσημων δωρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δημοσίου όπου αυτό είναι λογικό και ανάλογο προς μια σχέση. Τα δώρα αποφεύγονται εάν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων.  
Το Πανεπιστήμιο δεν θα συνεργάζεται με επιχειρήσεις όπου εμπλέκονται με πρακτικές διαφθοράς και θα σταματά άμεσα οποιεσδήποτε σχέσεις με συνεργάτες ή με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις.  
Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου συμμορφώνονται με τους Νόμους του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή σε αυτό.  
Όταν οι νομικές και άλλες σχέσεις ενδέχεται να αποκλίνουν σε ορισμένες χώρες από αυτήν την πολιτική, η Σύγκλητος θα αποφασίσει σχετικά με τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σχέσης ή συνεργασίας. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, το Πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει στην προσφορά ή την αποδοχή δωροδοκίας.  
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα συμμετάσχει εν γνώσει του σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος της συμφωνίας. Όταν συνεργάτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αντιπροσωπεύουν το Ίδρυμα, θα πρέπει, στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να συμφωνήσουν να ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική.  
Όλες οι αμοιβές και οι δαπάνες τους πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία.  
Οι δε συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Είναι προϋπόθεση απασχόλησης ότι η Διοίκηση και οι υπάλληλοι δεν διεξάγουν ιδιωτικές επιχειρηματικές δράσεις, πολιτικές ή φιλανθρωπίες μέσα στα όρια του Πανεπιστήμιου χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Συγκλήτου.  
Είναι συμβατική προϋπόθεση ότι όλοι οι ανάδοχοι, και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δηλώνουν στο Πανεπιστήμιο - πριν εκπροσωπήσουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό - αν έχουν οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ