ΜΟΔΙΠ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1)    ΦΕΚ 4653/ 24.01.2020
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

2)    ΦΕΚ 3046/ 27.07.2018
Οργάνωση Δομής και Λειτουργίας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3)   Νόμος 4485 – (Άρθρο 13) (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017)
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

4)   Νόμος 4009 – (Άρθρο 14 & Κεφάλαιο Ι) (ΦΕΚ Α’ 195-6/9/2011)
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

5)  Νόμος 3848 – (Άρθρο 38) (ΦΕΚ Α’ 71-19/5/2010)
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

6)  Νόμος 3794 – (Άρθρο 28) (ΦΕΚ Α’ 156-4/9/2009)
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης άλλες διατάξεις.

7)  Νόμος 3577 – (Άρθρο 13) (ΦΕΚ Α’ 130-8/6/2007)
Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

8)  Νόμος 3549 (ΦΕΚ Α’ 69-20/3/2007)
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

9)  Νόμος 3374 (ΦΕΚ Α’ 189-2/8/2005)
Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ