ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ISO 37001 - ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς ISO 37001 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016 και είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που ορίζει απαιτήσεις και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς του κάθε οργανισμού. 
 
Το ISO 37001 είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προλαμβάνει, να ανιχνεύει και να χειρίζεται ενδεχόμενες περιπτώσεις δωροδοκίας και να συμμορφώνεται με τους νόμους κατά της δωροδοκίας.

Πιστοποιητικό 37001
 
Εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO 37001, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα είναι σε θέση να εφαρμόσει αποτελεσµατικούς μηχανισµούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας, εμποδίζοντας ή εντοπίζοντας τον κίνδυνο πριν επηρεάσει αρνητικά το Πανεπιστήμιο. Θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του βελτιώνοντας την απόδοση των εργαζομένων του, προωθώντας τη νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας, χτίζοντας μια κουλτούρα διαφάνειας και συμμόρφωσης και αυξάνοντας την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη. Παράλληλα, προσδίδει προστιθέμενη αξία στη φήμη του Πανεπιστημίου και αποτελεί τεκμήριο σε περίπτωση έρευνας για περιστατικό διαφθοράς.

Εγχειρίδιο Ποιότητας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ