ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ISO 9001:2015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Π.Δ.Μ. και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) είναι:
1. Λειτουργία Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Συγκλήτου.
2. Σύνταξη Μελετών, Ανάπτυξη Τευχών Δημοπράτησης Τεχνικών Έργων, Επίβλεψη, και Παραλαβή Έργων.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας και το  Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελούν επίσημα έγγραφα του Ε.Σ.Δ.Π. και χρησιμοποιούνται ως οδηγός για την εφαρμογή του.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ