ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία περί διασφάλισης ποιότητας:
 1. ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους».
 2. ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/1148 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».
 3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/151 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2018 που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 4. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4577/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
 5. Υπουργική Απόφαση 1027 Υπ. Επικρατείας ΦΕΚ 3739/8-10-2019 Τεύχος Β’, «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/ 2018 (Α ́ 199)».
 6. Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ A 137 - 29.08.2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
 7. Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/Α’/11-04-2003): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».  
 8. Π.Δ. 359/2002 (ΦΕΚ 301/Α’/06-12-2002): «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας» με τις μετέπειτα αναμορφώσεις / τροποποιήσεις του.
 9. Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/04.08.2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις  - με ενσωματωμένες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.4653/2020 - ΦΕΚ 12/Α/24-1-2020.
 10. Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70/07.05.2019) Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
 11. Yπ' αριθμ. 256/2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3837Β/17.10.2019) για την Αναδιαμόρφωση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (π.δ. 191/2006/ΦΕΚ 197/Α’/14-09-2006).
 12. ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 13. ΦΕΚ Α' 104/30-05-2020 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690/2020, Ημερομηνία επανακυκλοφορίας λόγω λάθους: 01.06.2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
 14. Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 60967 ΕΞ 2020 - ΦΕΚ 2425/Β/18-6-2020 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α 44).  
 15. Yπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/2020 - ΦΕΚ 1482/Β/21-4-2020  Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  
 16.  Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 - ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.  
 17. Προεδρικό Διάταγμα 71/2019 - ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019 Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).  
 18. Νόμος 4612/2019 - ΦΕΚ 77/Α/23-5-2019.
 19. Υπουργική Απόφαση ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 - ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019.
 20. Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ