ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενσωματώσει τις αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στις δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή του.
 
Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 
Η Πολιτική αυτή είναι σε συμφωνία με τις αξίες του Π.Δ.Μ, τις αρχές του Ελληνικού Κράτους, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την Σύγκλητο, η οποία δεσμεύεται για:
 
 • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης
 • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει το Π.Δ.Μ, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται το Πανεπιστήμιο.
 • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμέτοχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
 • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη του.
 • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
 • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
 • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει το Π.Δ.Μ. στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών.
 • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης της:
 
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση: Το Π.Δ.Μ. στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.
 • Πανεπιστημιακή Κοινότητα: Το Π.Δ.Μ. στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των φοιτητών και επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση του στο συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, το Π.Δ.Μ. αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.
 • Ανθρώπινο Δυναμικό – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Το Π.Δ.Μ. σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Περιβάλλον: Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Π.Δ.Μ. λειτουργεί σεβόμενο τις αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των απορριπτόμενων υλικών λαμβάνοντας υπόψη την «κυκλικότητα» της εργασίας διαχείρισης.
 • Τοπική Κοινωνία: Το Π.Δ.Μ. βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία. Το Πανεπιστήμιο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν το Π.Δ.Μ., θέτουμε επιμέρους στόχους Κοινωνικής Ευθύνης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 
Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης στα θέματα κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, παρακολουθούνται από την Επιτροπή της Κοινωνικής Ευθύνης και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμέτοχων.
 
Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ