ΜΟΔΙΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας οφείλει να διασφαλίζει και να βελτιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΕΕ. Για τον ανωτέρω σκοπό υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Π.Δ.Μ., που συγκροτείται για τετραετή θητεία με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (114 Α') και αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών, ως Πρόεδρο και τα παρακάτω Μέλη, ως ακολούθως:

α. Πέντε (5) Καθηγητές του Π.Δ.Μ. (Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή) με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.
β. Τέσσερις (4) εκπροσώπους προσωπικού, ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία των Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), των Μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και των Μελών του Διοικητικού προσωπικού με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Ο εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας προσωπικού υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα της κατηγορίας αυτής προσωπικού.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους φοιτητών, ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν.4009/2011. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός της διάρκειας του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (≤Ν έτη φοίτησης), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται με ετήσια θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Στην περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπόδειξης των εκπροσώπων των περ. β) και γ), η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την εκλογή αυτών, έως την ανάδειξή τους. Ειδικότερα, για τους εκπροσώπους της περ. β) θεωρείται ότι δεν θα υποδειχθούν εφόσον έχει παρέλθει το ήμισυ της θητείας του συγκροτηθέντος οργάνου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ βρίσκεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
Κανονισμός Λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ