ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζοντας την επίπτωση των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον επιζητεί την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων. Η συμβολή μας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των σπουδαστών και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001 : 2015. που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.
Όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  Μέσω της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθορίζονται οι ακόλουθοι:
 
  • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας.
  • Την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των σπουδαστών μας σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
  • Την δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.
Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του Πανεπιστημίου καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής το Πανεπιστήμιο υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους εμπλεκόμενους.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ