ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ISO 14001 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001 καθορίζει κριτήρια για την δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό που θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων του, να ελαχιστοποιήσει την παραγωγής απορριμμάτων και να μειώσει το κόστος λειτουργίας του.
 
Το ISO 14001 δημιουργεί το πλαίσιο μέσω του οποίου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Η χρήση του ISO 14001 διασφαλίζει στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, στους υπαλλήλους του και σε εξωτερικούς φορείς ότι η περιβαλλοντική επίπτωση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου καταγράφεται και γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της.

Το ISO 14001 ενσωματώνεται στις λειτουργίες διαχείρισης του ΠΔΜ και βοηθά το Πανεπιστήμιο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών του στόχων. Έχει ως κύριο στόχο την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΔΜ και την συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή του συμβάλλει στη μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων, της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής αποβλήτων µε ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους.

ISO 14001
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ