ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η εξωτερική αξιολόγηση είναι η τελευταία φάση του κύκλου της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας του Τμήματος ή της ακαδημαϊκής μονάδας. Συνίσταται στην αναλυτική-κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί, τηρεί και ενημερώνει η Αρχή.

Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της εσωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) της ακαδημαϊκής μονάδας, και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση υπηρετεί τους ακόλουθους στόχους:

  • Επισήμανση των καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης.
  • Ανάδειξη και τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της ακαδημαϊκής μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας. 
  • Συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.
Μετά από την επιτόπια επίσκεψη στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα, και τις συζητήσεις και επαφές με μέλη της διοίκησης, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτητές και κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων συντάσσει την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Στην έκθεση συνοψίζονται τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς εξετάζονται και αναλύονται σε βάθος:
  • Τα επιτεύγματα της ακαδημαϊκής μονάδας.
  • Τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών.
  • Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η μονάδα, προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της, και γενικότερα, τη συνέπεια της ακαδημαϊκής μονάδας ως προς την αποστολή και τους στόχους της.
Οι Πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι διαθέσιμες στον παρακάτω πίνακα:

Γεωπονίας Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Πληροφορικής Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Χημικών Μηχανικών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Μηχανολόγων Μηχανικών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Οικονομικών Επιστημών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Απόφαση Πιστοποίησης Έκθεση Πιστοποίησης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ