ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ISO 9001 ορίζεται ως το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ). Οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούν το πρότυπο για να αποδείξουν την ικανότητα τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των νομοθετικών κανονισμών. Η νεότερη έκδοση του ISO 9001 κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2015.
 
Το ISO 9001: 2015 ισχύει για οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο και προσεγγίζει μέσω διαδικασιών την καταγραφή και αναθεώρηση της δομής, των καθηκόντων και των διαδικασιών που απαιτούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) για την επίτευξη μίας αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας. Βασικός στόχος του ISO 9001 είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισµού και η δημιουργία δυνατής βάσης για πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης.  Επίσης, αυξάνεται η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του οργανισµού µέσα στα αντίστοιχα νοµοθετικά και κανονιστικά πλαίσια και αναγνωρίζονται κίνδυνοι και ευκαιρίες βελτίωσης.
Το ISO 9001 βοηθά το ΠΔΜ να διασφαλίσει ότι οι αποδέκτες των υπηρεσιών του λαμβάνουν με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
ISO9001_2015

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ενισχύει την αξιοπιστία του ΠΔΜ ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαιτητή.
 
Οι ενότητες του προτύπου περιέχουν πληροφορίες για θέματα, όπως:
  • Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων πληροφοριών, σχεδιασμού και καθορισμού διαδικασιών.
  • Ευθύνες της διαχείρισης.
  • Διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων και του εργασιακού περιβάλλοντος του ΠΔΜ.
  • Υλοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων από το σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση.
  • Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση του ΣΔΠ μέσω δραστηριοτήτων όπως εσωτερικοί έλεγχοι και άλλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ