ΜΟΔΙΠ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Κατανομή χρηματοδότησης και εκπαιδευτικές επιδόσεις
Έγκριση οδηγού σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Δημοσιεύσεις διδασκόντων κατηγορίας Π.Δ. 407/80 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτλο «Εγκληματολογική Λογιστική» (MSc in Forensic Accounting)
Έγκριση τροποποίησης προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Διαχείριση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδακτικού έργου από τη Συνέλευση των Τμημάτων και τη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Έγκριση έκδοσης εντύπων Παπύρου
Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου σχετικά με το αριθμητικό όριο φοιτητών για την πραγματοποίηση μαθημάτων
Αναγνώριση του διπλώματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
Ρόλος των αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τις/τους φοιτήτριες/τες στις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού
Έγκριση της Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΣΔΠ
Έγκριση του αναθεωρημένου Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ
Κριτήρια διάθεσης υποδομών και ανθρώπινων πόρων σε Τμήματα και λοιπές Μονάδες
Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης ΠΔΜ
Αναθεώρηση ΕΣΔΠ
Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διαδικασία έγκρισης αναθεώρησης ΠΠΣ
Επιβράβευση προπτυχιακών φοιτητών
Εσωτερικός Κανονισμός
Αναθεώρηση πολιτικής ποιότητας ΠΔΜ
Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Αναθεώρηση Στοχοθεσίας
Διάθεση υποδομών και υπηρεσιών
Κριτήρια Διάθεσης Υποδομών και Ανθρώπινου Δυναμικού
Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης ΠΔΜ
Ανασυγκρότηση ΜΟΔΙΠ
Ανασυγκρότηση επιτροπής ανασκόπησης ΕΣΔΠ
Ανακατανομή ανθρώπινου δυναμικού
Έγκριση Κανονισμού ΠΠΣ - ΤΟΔΕ
Διιδρυματικό ΠΜΣ - Διαπολιτισμικές Σπουδές
Κανονισμός ΠΜΣ ΤΗΜΜΥ - ΤΟΔΕ
Κανονισμός ΠΜΣ ΤΕΕΤ - Εικαστικές Τέχνες
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ